Pro veřejnou deklaraci svého závazku trvalého dosahování maximální kvality při provádění díla je společnost VIDOX s.r.o. již od roku 2003 držitelem certifikátu shody systému managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001. Během vývoje společnosti byl tento certifikát doplněn o systém environmentálního managementu dle ISO 14001 jako důkazu respektování ochrany životního prostředí. Vrcholové vedení společnosti klade důraz na tyto aspekty v rámci našeho podnikání a proto vyhlásilo níže citovanou Politiku integrovaného systému managementu.

POLITIKA IMS

VIDOX s.r.o. je tradiční společnost zaměřená na provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování dle výkresové dokumentace zákazníka (CZ NACE 41.20). Své činnosti obchodujeme zákazníkům z řad fyzických osob, podnikatelských subjektů a municipální sféry. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé dotčených lokalit, samospráva a státní správa.

Sídlo společnosti je U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov. Druhé stavební středisko je umístěno na adrese Pražská 884/II, 379 01 Třeboň. Rovněž využíváme stavební dvůr umístěný V obci Kájov 193.

Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k ochraně životního prostředí společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 (dále jen integrovaný systém managementu, IMS).

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto vhodně přenášet na obchodní partnery.

Pro úspěšné plnění záměrů schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti, snížení vlivu negativních environmentálních aspektů a rizik při práci.

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování cílů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Pro naplňování této politiky je ve společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy životního prostředí a bezpečnosti práce. Tento přístup vede k prevenci a snižování negativních dopadů našíčinností na životní prostředí, ke snižování úrazovosti při naší činnosti a ke spokojenosti zákazníka. Dokumentovaný a funkční systém jakosti ve společnosti je trvale prokazatelný zákazníkům, případně jiným externím organizacím.